__
| strona główna | Szkoła Podstawowa nr 12 Mikołów - Bujaków * ul. Szkolna 1 * 43-196 Mikołów* TEL: 32 23 55 597 * E-mail: sekretariat@sp12.mikolow.eu |

 

Serdecznie witamy

na naszej stronie internetowej!

Nasza szkoła bierze udział w projekcie współfinonsowanym przez UE - SOWA 2

baner

plakat

 

Szkolny Program
wychowawczo-profilaktyczny
SZANSA

program

Statut Szkoły Podstawowej nr 12

statut

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW/RODZICÓW/SŁUCHACZY

klauzula informacyjna sp12

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana - rodzica słuchacza/uczniów danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12 z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Szkolnej 1, tel: 32 2355597, mail: sekretariat@sp12.mikolow.eu
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 12 możliwy jest pod adresem email: iod@sp12.mikolow.eu
3. Dane osobowe Pana/i/ ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
4. Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Katowicach
5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

MISJA SZKOŁY PODSSTAWOWEJ NR 12 
W MIKOŁOWIE -BUJAKOWIE :

 

Wychowanek Szkoły Podstawowej nr 12 w Mikołowie jest otwarty na ludzi

i ich potrzeby (zgodnie z cytatem patrona Szkoły Podstawowej

Józefa Janika "BĄDŹ DOBRY..") Inicjuje działania charytatywne.

Zna swoją wartość. Żyje w harmonii ze światem.

Wykorzystuje dla dobra ludzi i środowiska swoją wiedzę

i  umiejętności. Szanuje i pielęgnuje tradycje swojego regionu.

 

Nasza szkoła zdobyła tytuł Bezpiecznej Szkoły!

certyfikat

Nasza szkoła uczestniczy w

projekcie edukacyjnym

Lepsza Szkoła - sesja z plusem

 

logo